Aanvragen

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat, hierna vermeld onder organisatie en contact.
Verzocht wordt aanvragen te voorzien van een doelomschrijving, een motivering, een raming van kosten en inkomsten, alsmede een demo indien beschikbaar.

Voorschriften beursaanvragen
Voor aanvragen van een studiebeurs gelden bovendien, naast het voorgaande, de volgende voorschriften.

(1.1) Jaarlijks kent het fonds een beperkt aantal beurzen toe aan
– in de eerste plaats studenten fortepiano, en voorts
– studenten die bij hun toelating tot de masterstudie Oude Muziek tenminste het cijfer 9 hebben behaald, en
– studenten met een bijzonder historisch instrument dat in de opleiding ondervertegenwoordigd is.
(1.2) Om voor beursverlening in aanmerking te komen dient in voorafgaande studiejaren van bijzonder talent, ambitie en ijver blijk te zijn gegeven.

(2.1) Een beurs strekt tot vergoeding van het verschuldigde collegegeld.
(2.2) Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen waarin de aanvrager de noodzaak daartoe aannemelijk heeft gemaakt, een beurs worden verleend ter tegemoetkoming in kosten van levensonderhoud.

(3.1) Beursaanvragen dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het betreffende studiejaar te worden ingediend om behandeld te kunnen worden in een speciale, in juli te houden bestuursvergadering.
(3.2) Beursaanvragen die na 1 juli zijn ontvangen, of onvolledige beursaanvragen die pas na 1 juli in overeenstemming met deze voorschriften zijn gebracht, kunnen buiten behandeling worden gelaten.

(4) Beursaanvragen dienen tenminste het volgende te vermelden:
(4.1) Naam, geboortedatum, land van herkomst, woon- en emailadres van de aanvrager.
(4.2) Het instrument.
(4.3) Muzikale vooropleiding, het niveau van de beoogde opleiding (bachelor of master), de studierichting en het studiejaar.
(4.4) De studieresultaten in het voorgaande jaar, met toevoeging van het betreffende examen- of studievoortgangsverslag.
(4.5) Andere, elders ingediende beursaanvragen die zijn toe- of afgewezen, dan wel de reden waarom geen andere beurzen zijn aangevraagd.
(4.6) Een overzicht van de financiële situatie van aanvrager, gespecificeerd aan de hand van de verwachte maandelijkse uitgaven aan respectievelijk huur, voeding, collegegeld, andere studiekosten e.d., alsmede inkomsten, zoals ouderlijke steun, dan wel de reden van het ontbreken daarvan, beurzen en bijbaantjes.
(4.7) Een aanvraag voor een beurs levensonderhoud dient tevens vergezeld te gaan van een gespecificeerd overzicht van de maandelijkse uitgaven en inkomsten in het afgelopen studiejaar.

(5) Bij verlening van een beurs collegegeld voldoet het Adriana Jacoba Fonds het verschuldigde collegegeld rechtstreeks aan het Koninklijk Conservatorium.

(6.1) Verlening van een beurs is beperkt tot één studiejaar en biedt op zich zelf geen uitzicht op verlenging.
(6.2) Verdere aanvragen voor een daarop volgend studiejaar dienen eveneens aan voorgaande voorschriften te voldoen en zullen worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden en financiële mogelijkheden die dan zullen blijken.