Verslaglegging

Activiteiten  2015

In het verslagjaar is op 29 aanvragen beslist, waarvan 24 (geheel of gedeeltelijk) zijn toegewezen.
Het totaal aan verplichtingen die in 2015 zijn aangegaan, bedraagt € 105.363.
Gevoegd bij de verplichtingen uit 2013 en 2014, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 247.507.
De baten bedroegen in die periode € 254.656, waarvan aan lijfrentes € 250.000.

De verplichtingen in 2015 betroffen
– voor 54% beurzen aan conservatoriumstudenten;
– voor 25% schenking van muziekinstrumenten;
– voor 14% een bijdrage aan een groot project van het Koninklijk Conservatorium, namelijk ‘Zij aan zij met Mozart’. Dit project voor 2016 betreft een educatief opgezette voorbereiding en uitvoering door conservatorium-studenten en het Orkest van Achttiende Eeuw,
– voor ruim 3% bijdragen aan projecten van jonge ensembles;
– voor ruim 2% ten behoeve van een zomercursus voor (zeer) jonge pianotalenten in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Dat deze verdeling substantieel afwijkt van het bestedingspatroon waartoe het bestuur aanvankelijk had besloten en dat is gepubliceerd op de website, hangt vooral ook samen met het volgende.
Zomer 2015 heeft het bestuur besloten de activiteiten van het fonds meer te richten op financiële ondersteuning van de opleiding van jonge talentvolle musici. Daarom zullen voortaan de financiële middelen in beginsel worden geconcentreerd op beursverlening aan conservatoriumstudenten en de beschikbaarheid van instrumenten, met name ten behoeve van hun studie.

Het vermogen is met zo’n € 3.000 is afgenomen. Dit moet wel gezien worden in samenhang met de ‘Reserve schenking instrument’ van € 10.000, die onverkort is gehandhaafd ondanks dat in 2015 een kleine € 27.000 is uitgetrokken voor de aanschaf van instrumenten ten behoeve van de opleiding.

Baten

Activiteiten  2016

In 2016 is beslist op 39 aanvragen, een forse toename van ruim 30% ten opzichte van 2015. Van deze aanvragen zijn 23 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (24 in 2015).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2016 zijn aangegaan, bedraagt € 77.159.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2015, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 324.866.
De baten bedroegen in die periode € 354.656, waarvan aan lijfrentes € 350.000.

De verplichtingen in 2016 betroffen
– voor 75% beurzen aan conservatoriumstudenten;
– voor een kleine 20% een bijdrage voor ‘Ultimate Bach’, een samenwerkingsproject van het Koninklijk Conservatorium en The Juillard School onder leiding van Ton Koopman;
– voor bijna 3% een bijdrage voor een project van een jonge ensemble van met name conservatoriumstudenten;
– voor 2%  ten behoeve van een zomercursus voor (zeer) jonge pianotalenten in de leeftijd tot en met 18 jaar.

Het vermogen is met zo’n € 3.000 toegenomen, een bedrag dat nagenoeg gelijk is aan de vermogensafname in 2015.