Verslaglegging (Dutch)

Activiteiten 2013

Een fortepiano ter waarde van € 50.000 is gekocht en geschonken aan een veelbelovende oud-leerling van het Koninklijk Conservatorium
Aan drie studenten van het Koninklijk Conservatorium zijn beurzen toegekend ter betaling van collegegeld voor het academiejaar 2013-2014.
Aan een vierde student is de maximale beurs voor levensonderhoud van € 816 per maand toegekend, eveneens voor het academiejaar 2013-2014. Door omstandigheden is deze student pas begin 2014 in Nederland gearriveerd. Gezien haar uitzonderlijke situatie is besloten deze student bovendien een toelage van € 2.000 toe te kennen voor vlieg- en inrichtingskosten. De aldus aangepaste bedragen zijn in onderstaande jaarcijfers over 2013 opgenomen.
Voor een excursie van 17 studenten en drie begeleidende docenten naar Modena is een onkosten vergoeding van € 6.000 toegekend.
Overeenkomstig de met SJMN gemaakte afspraken is een bedrag van € 9.217 voldaan en ten laste gebracht van de in 2012 getroffen voorziening. De resterende € 1.588 voor mogelijk nog op te vragen prijzengelden is als voorziening opgenomen in de balans per 31-12-2013.

balans2013

Activiteiten  2014

2014 was het eerste volledige kalenderjaar waarin de stichting in gewijzigde vorm heeft gefunctioneerd, na met haar werkzaamheden te zijn gestart in de tweede helft van 2013.

Het bestuur heeft in het verslagjaar op 25 aanvragen beslist, waarvan 19 (geheel of gedeeltelijk) zijn toegewezen.

De verplichtingen die daarmee in 2014 zijn aangegaan, bedragen totaal € 64.316. Gevoegd bij de verplichtingen uit 2013, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 142.344. De baten bedroegen in die periode € 153.106, waarvan aan lijfrentes € 50.000 in 2013 en € 100.000 in 2014.
Het verschil van ruim € 10.000 tussen verplichtingen en baten maakte het mogelijk € 10.000 te reserveren om de komende jaren een muziekinstrument te schenken.

De verplichtingen in 2014 betroffen
– voor 43% beurzen aan conservatoriumstudenten,
– voor 11% bijdragen voor deelname aan een cursus, voor een studiereis van studenten, respectievelijk voor twee jonge ensembles, en
– voor 46%  grotere projecten.

Eén van de grotere projecten betrof  een gezamenlijke, educatief opgezette voorbereiding en  uitvoering van Rameau’s Les Indes Galantes door conservatorium-studenten en het Orkest van Achttiende Eeuw onder leiding van Frans Brüggen. De samenwerking met ervaren professionals is door de studenten als zeer inspirerend ervaren.
De uitvoering op 14 mei 2014 was het laatste openbaar optreden van Frans Brüggen, één van de grondleggers van de “Hollandse School” in authentieke uitvoering van oude muziek.
Frans Brüggen overleed op 13 augustus 2014.

Baten Balans