Verslaglegging (Dutch)

Activiteiten 2019

In 2019 is beslist op 27 aanvragen, een substantiële daling ten opzichte van 2017 en 2018, toen telkens sprake was van 44 aanvragen. 
Van de 27 aanvragen zijn 15 (geheel of gedeeltelijk) toegewezen (18 in 2018).

Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2019 zijn aangegaan, bedraagt € 76.431. Dit is aanzienlijker minder dan in 2018, toen voor € 117.764 aan activiteiten werden verricht.
Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2018, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 610.540.
De baten bedroegen in die periode € 659.756, waarvan aan lijfrentes € 650.000.

De “Nieuwe verplichtingen” die in 2019 zijn aangegaan, betroffen
– 30% aan beurzen aan conservatoriumstudenten (in 2018 14%);
– 4% aan bijdragen ten behoeve van onderzoek van masterstudenten;
– 1,3% aan voor een bijdrage voor de restauratie van een fortepiano;
– 5,6% aan ondersteuning van deelname aan cursussen en aan een concours;
– 13% aan een bijdrage voor een project van een ensemble studenten;
– 46% aan bijdragen ten behoeve van grote projecten ten dienste van de opleiding.

Het Vermogen is, na een geringe afname in 2018, terug op het niveau van de voorgaande jaren, zijnde zo’n € 114.000.

Activiteiten  2020

In 2020 is beslist op 28 aanvragen, waarvan 21 (geheel of gedeeltelijk) zijn toegewezen (in 2019 15).Het totaal aan verplichtingen die daarmee in 2020 zijn aangegaan, bedraagt € 112.595, aanzienlijker meer dan in 2019 (€ 76.431).

Gevoegd bij de verplichtingen uit de periode 2013-2019, belopen de activiteiten van de stichting sinds de wijziging van haar opzet een bedrag van € 723.136.
De inkomsten bedroegen in de achterliggende periode € 759.771, waarvan aan lijfrentes en legaten € 750.000.

De Nieuwe verplichtingen die in 2020 zijn aangegaan, betroffen
– bijna 25% aan beurzen aan conservatoriumstudenten;
– 36% voor de aanschaf ten behoeve van een Instrumentenpoule Oude Muziek van  het KC;
– ruim 2% voor deelname aan cursussen, masterclasses e.d.;
– bijna 15% voor projecten van jonge ensembles;
– 13% ten behoeve van een groot project ten dienste van de opleiding;
– 9% voor bijzondere steunmaatregelen in verband met de Covid 19 pandemie.

Relatief omvangrijk is genoemde toewijzing van een eerste deelaanvraag voor de aanschaf van 19 instrumenten, specifiek geëigend  om voor studenten met hoofdvak Oude Muziek de kennis van stijlspecifieke eigenschappen te verdiepen.
Met het oog op volgende deelaanvragen voor de Instrumentenpoule Oude Muziek zijn de bestaande reserves niet aangesproken, maar samengevoegd in één daarvoor bestemde reserve.  

Het naast deze reserve resterende Vermogen is met zo’n € 12.000 afgenomen als gevolg van bedoelde toewijzing voor de Instrumentenpoule Oude Muziek.