Applications

Applications for financial assistance must be made in writing and submitted to the secretariat, listed under Organization and Contact.
Please include the purpose of your request, a motivation, an estimate of expenditure and costs, and a demo (if available) in your application.

Requirements for scholarships applications
Applications for a scholarship should meet furthermore the following requirements.

(1.1) Each year the board can grant scholarships to students with Fortepiano as main subject.
(1.2) To qualify for a grant, students must have demonstrated themselves in preceding academic years to be highly talented, ambitious and studious.

(2.1) A scholarship tends to reimbursement of (part of) tuition fees.
(2.2) In special cases a scholarship can be granted for the cost of living, if the applicant has demonstrated the necessity for that.

(3.1) Applications for scholarships should be submitted and by the secretary received before 1 July preceding the academic year in order to be dealt with in a special board meeting in July.
(3.2) Applications for scholarships received after 1 July and incomplete applications, brought into conformity with these requirements after 1 July, could be left out of consideration.

(4) Applications for scholarships must contain at least the following information:
(4.1) Name, date of birth, country of origin, home-address and email-address of the applicant.
(4.2) The instrument.
(4.3) Previous musical education, level of intended academic education (bachelor or master), subject of study and the year of study.
(4.4) Study results in the previous year of study, with the addition of examination marks concerned, study progress review etc.
(4.5) Other elsewhere submitted applications for scholarships, awarded or rejected, or the reason why no other applications were submitted.
(4.6) An overview of the financial situation of the applicant, specified on the basis of the expected monthly cost of housing, food, tuition fees, other costs of study etc., and also of other possible resources like parental support, or the reason of lacking in it, grants and side jobs.
(4.7) An application for a scholarship for costs of living should be based on an itemized report of the monthly expenses and income in the last year of study.

(5) In case of a granted scholarship for tuition fees the Adriana Jacoba Fonds will pay the fees due directly to the Royal Conservatoire.

(6.1) Grants of scholarships are limited to the academic year concerned and shall not automatically extended the subsequent academic year.
(6.2) Following applications for a subsequent academic year should comply as well with the preceding requirements and will be assessed in the light of the circumstances and financial possibilities at that time.

Aanvragen kunnen schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat, hierna vermeld onder organisatie en contact.
Verzocht wordt aanvragen te voorzien van een doelomschrijving, een motivering, een raming van kosten en inkomsten, alsmede een demo indien beschikbaar.

Voorschriften beursaanvragen
Voor aanvragen van een studiebeurs gelden bovendien, naast het voorgaande, de volgende voorschriften.

(1.1) Het bestuur kan jaarlijks aan studenten met als hoofdvak fortepiano beurzen toekennen.
(1.2) Om voor beursverlening in aanmerking te komen dient in voorafgaande studiejaren van bijzonder talent, ambitie en ijver blijk te zijn gegeven.

(2.1) Een beurs strekt tot tegemoetkoming in het verschuldigde collegegeld.
(2.2) Daarnaast kan in uitzonderlijke gevallen waarin de aanvrager de noodzaak daartoe aannemelijk heeft gemaakt, een beurs worden verleend ter tegemoetkoming in kosten van levensonderhoud.

(3.1) Beursaanvragen dienen vóór 1 juli voorafgaand aan het betreffende studiejaar te worden ingediend en door de secretaris te zijn ontvangen om behandeld te kunnen worden in een speciale, in juli te houden bestuursvergadering.
(3.2) Beursaanvragen die na 1 juli zijn ontvangen, of onvolledige beursaanvragen die pas na 1 juli in overeenstemming met deze voorschriften zijn gebracht, kunnen buiten behandeling worden gelaten.

(4) Beursaanvragen dienen tenminste het volgende te vermelden:
(4.1) Naam, geboortedatum, land van herkomst, woon- en emailadres van de aanvrager.
(4.2) Het instrument.
(4.3) Muzikale vooropleiding, het niveau van de beoogde opleiding (bachelor of master), de studierichting en het studiejaar.
(4.4) De studieresultaten in het voorgaande jaar, met toevoeging van het betreffende examen- of studievoortgangsverslag.
(4.5) Andere, elders ingediende beursaanvragen die zijn toe- of afgewezen, dan wel de reden waarom geen andere beurzen zijn aangevraagd.
(4.6) Een overzicht van de financiële situatie van aanvrager, gespecificeerd aan de hand van de verwachte maandelijkse uitgaven aan respectievelijk huur, voeding, collegegeld, andere studiekosten e.d., alsmede inkomsten, zoals ouderlijke steun, dan wel de reden van het ontbreken daarvan, beurzen en bijbaantjes.
(4.7) Een aanvraag voor een beurs levensonderhoud dient tevens vergezeld te gaan van een gespecificeerd overzicht van de maandelijkse uitgaven en inkomsten in het afgelopen studiejaar.

(5) Bij verlening van een beurs collegegeld voldoet het Adriana Jacoba Fonds het verschuldigde collegegeld rechtstreeks aan het Koninklijk Conservatorium.

(6.1) Verlening van een beurs is beperkt tot één studiejaar en biedt op zich zelf geen uitzicht op verlenging.
(6.2) Verdere aanvragen voor een daarop volgend studiejaar dienen eveneens aan voorgaande voorschriften te voldoen en zullen worden beoordeeld in het licht van de omstandigheden en financiële mogelijkheden die dan zullen blijken